2024. július 19, péntek - Emília

Nyilvános Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató

A weboldal minden része teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt áll, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadók előzetes írásbeli engedélye nélkül a weboldal tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A weboldalról értesüléseket átvenni csak a weboldalra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti híranyagot, információt,és a weboldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

Ochrana osobnych údajov (GDPR)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, z 27. apríla 2016 nadobudlo účinnosť 25.5.2018.

1. IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Infosmedia s.r.o. Hlavná 677, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50734008. Hlavnou činnosťou spoločnosti je prevádzkovanie webstránok infocsallokoz.sk, infopozsony.sk a infokomarom.sk. Vaše osobné údaje získame výlučne na zákade Vášho súhasu.

2. ÚČEL SPRAVOCANIA, PRÁVNY ZÁKLAD A DOBA UCHOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracujeme iba v nevyhnutnom rozsahu. Cieľom spracovania osobných údajov je vylepšenie kvality služieb, ktoré naša webstránka poskytuje. Po Vášho súhlasu použijeme Vaše údaje na vytvorenie užívateľskej databázy. Údaje, ktoré môžeme zaznamenať:

  • Meno a priezvksko
  • Adresa bydliska
  • Emailová adresa
  • Telefónne číslo
  • Facebook ID

Údaje používame na vytvorenie rôznych štatstík, ktorých účelom je optimalizácia obsahu, a vylepšenie používateľského žážitku. Na základe Vášho súhlasu spracúvame osobné údaje aj na účely marketingu a na monitorovanie a analyzovanie Vašej činnosti na našich stránkach a v súvislosti s užívaním našich online služieb. Vaše osobné údaje neposkytneme iným subjektom. Vaše osobné údaje sme povinní poskytnúť oprávneným orgánom verejnej moci v prípade výkonu ich zákonných oprávnení podľa príslušných osobitných zákonov (napr. vyšetrovanie polície a pod.), ak daný orgán má dostatočné oprávnenie. Všetky údaje archivujeme pre účely splnenia našich zákonných povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov.

3. DĹŽKA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú ukladané len počas trvania zmluvného vzťahu, následne po dobu vyžadovanú právnymi predpismi.

Údaje o obchodných partneroch ukladamáme počas trvania zmluvného vzťahu, následne po dobu vyžadovanú osobitnými predpismi. Pokiaľ právny predpis nestanovuje dlhšiu dobu archivácie vaše osobné údaje uchovávame ešte po dobu plynutia všeobecnej premlčacej lehoty podľa Obchodného zákonníka, a to štyroch rokov po skončení zmluvného vzťahu.

Osobné údaje účastníkov spotrebiteľských súťaží, informácií a Štatistické účely spracúvania osobných údajov spracúvame na dobu potrebnú na plnenie zmluvných povinností ako aj na dobu potrebnú na uplatnenie nárokov v prípadnom súdnom konaní, t. j. na dobu 3 rokov určenú podľa § 100 -114 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

Ak ste udelili našej spoločnosti súhlas s tým, aby sme Vás informovali o aktuálnych ponukách našej spoločnosti a ako aj našich zmluvných partnerov, Vaše osobné údaje spracúvame za vyššie uvedeným účelom až do odvolania Vášho súhlasu.

4. OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať kontaktovaním prevádzkovateľa na emailovaj adrese info@infocsallokoz.sk

Vaše práva:

  • Máte právo získať informáciu, o tom, s akými údajmi disponujeme o Vás
  • Máte právo na obmedzenia spracovania, vymazanie aebo prenos Vašich osobných údajov
  • Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov
  • Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov